П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1996 р. N 897
Київ

Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (додається).
3. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству створити в межах встановленої граничної чисельності працівників центрального апарату управління у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій із штатною чисельністю сім одиниць, на яке покласти функції робочого апарату Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій і затвердити положення про них.
Прем'єр-міністр України
П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 35

Додаток
до постанови  Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1996 р. N 897

СКЛАД

Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

ОНИЩУК Георгій Ілліч - голова Держжитлокомунгоспу (голова Комісії)
БОРОДІЧ Леонід Васильович - заступник Міністра внутрішніх справ (заступник голови Комісії)
ГУДИМА Борис Миколайович - заступник Міністра закордонних справ (заступник голови Комісії)
СИТНИК Володимир Степанович - начальник Головного управління виховної роботи Міноборони (заступник голови Комісії)
ГЕРАСИМЕНКО Євгенія Семенівна - заступник начальника управління Держжитлокомунгоспу (відповідальний секретар Комісії)
АНДЕРС Володимир Анатолійович - начальник групи обліку ветеранів війни Головного управління мобілізації та комплектування Генерального штабу Збройних Сил
ВІТЯК Іван Пантретович - головний спеціаліст Відділу з питань житлово-комунального господарства апарату Кабінету Міністрів України
ГАЛЬЧЕНКО Тетяна Євгеніївна - начальник відділу управління національних меншин Держкомнацміграції
ДЕУЛІН Олег Олександрович - провідний інспектор управління організації митного контролю Держмиткому
КАЗАКЕВИЧ Віталій Валерійович - відповідальний секретар ради Українського об'єднання військовослужбовців запасу та у відставці
КІЗИМА Степан Федорович - голова Комітету міжнародних відносин Львівської обласної держадміністрації
КІНАШ Петро Микитович - заступник начальника інформаційного бюро МВС
КОЛБУШКІН Юрій Петрович - начальник управління фінансів, транспорту, зв'язку і сфер послуг Мінфіну
КУПРІЙ Петро Петрович - заступник начальника Головного управління регіонального планування і архітектури Держкоммістобудування
ЛОТОЦЬКИЙ Орест Богданович - начальник відділу економіки житлового та комунального господарства Мінекономіки
НАМЯК Євгеній Дмитрович - голова Держжитлокомунгоспу Автономної Республіки Крим
ПАПАКІН Георгій Володимирович - начальник відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв'язків Головархіву
ПРОНЮК Євген Васильович - голова Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресій
РИМАР Петро Олександрович - начальник управління охорони культурної спадщини Мінкультури
РЯБОКОНЬ Георгій Дмитрович - заступник начальника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку і оборону Мінюсту
СМОЛІЙ Валерій Андрійович - директор Інституту історії України Національної академії наук
СТАСЕВСЬКИЙ Леонід Петрович - заступник голови Харківської обласної держадміністрації
ФОМЕНКО Іван Андрійович - заступник голови Київської міської держадміністрації
ЧЕРНЕНКО Леонід Харитонович - начальник управління житлово-комунального господарства Київської обласної держадміністрації
ШКЛЯРОВА Руфіна Іванівна - керівник служби розшуку Національного комітету Товариства Червоного Хреста
Міністр
Кабінету Міністрів України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  2 серпня  1996 р. N 897

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

1. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації роботи центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, їх об'єднань (далі - підприємства) з питань пошуку, обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання військових поховань жертв війни та політичних репресій на території України та інших держав.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комісія:
організує роботу, пов'язану з виконанням міжнародних договорів України, рішень Уряду України з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій і розробленням відповідних актів законодавства;
забезпечує взаємодію державних установ та громадських організацій у проведенні пошуку, обліку, облаштування, забезпеченні збереження і утримання військових поховань жертв війни та політичних репресій на території України та інших держав;
сприяє створенню централізованого банку даних про наявність поховань жертв війни та політичних репресій на території України та інших держав;
розглядає пропозиції центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій щодо удосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій і сприяє їх реалізації;
вивчає кращий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій і сприяє широкому використанню його;
розглядає звернення громадян України та іноземців з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.
4. Комісія має право:
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств про стан роботи із забезпеченням увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій;
отримувати від центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств до участі у вирішенні питань щодо увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, а також підготовці матеріалів для подання на розгляд Комісії.
5. Комісію очолює голова, який має трьох заступників. Головою Комісії є голова Держжитлокомунгоспу за посадою.
6. До складу Комісії входять представники центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, громадських організацій, які безпосередньо займаються вирішенням питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.
Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її складу.
7. Комісія провадить свою діяльність відповідно до річних планів, які затверджуються її головою.
8. Комісія проводить засідання, як правило, не рідше ніж один раз на півріччя. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її складу.
9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформляються протоколом.
Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або одним із його заступників, який веде засідання.
10. Рішення Комісії, видані у межах її повноважень, є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, а також громадян.